A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie

A až Zet RNDr. Petr Čížek - studny vrty hydrogeologie

Jak je to s povolením vrtů pro tepelná čerpadla ?

Pro U smyčkové vrty k systému země voda naleznete pravidla zde. Pro studny a vrtané studny systémů voda – voda platí i u tepelných čerpadel  obdobná pravidla jako pro normální studny.

Pravidla pro povolování tepelných vrtů které podzemní vodu nečerpají , se změnila 1.8.2010, kdy vešla v platnost tzv. velká novela vodního zákona. Podle ní tyto vrty nejsou vodním dílem,  avšak je k nim třeba souhlas vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s osvědčením o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce z oboru hydrogeologie, tzv. "odpovědný řešitel". Z technického hlediska jsou vrty s U smyčkovými kolektory  vertikálními podzemními tepelnými výměníky. Slouží k výměně tepla mezi tepelným výměníkem na povrchu a horninou. Jejich hloubka někdy dosahuje až 170 m a  i mělké vrty pro tepelná čerpadla  přesahují na většině pozemků hloubku, do které jsou prozkoumány geologické a hydrogeologické poměry.  Odpovědný řešitel by proto měl trvat na tom, že alespoň jeden z vrtů bude proveden a zdokumentován jako hydrogeologický průzkumný vrt. Jinak nelze jejich výstroj přizpůsobit geologickým poměrům a zabránit případné změně vodních poměrů ve využívaných zdrojích vody.

Podle zákona č.  100/2001 Sb. o  posuzování vlivů na životní prostředí je každý, kdo hodlá provést geotermální vrt, povinen tento záměr oznámit písemně a  s  náležitostmi uvedenými v tomto zákoně Krajskému úřadu. Ten provede zjišťovací řízení ve kterém posoudí, jestli jeho záměr není po třeba podrobit procesu EIA. Pokud je vrt pro tepelné čerpadlo prováděn jako průzkumné dílo geologického průzkumu, zařizuje tuto záležitost odpovědný řešitel. Ten je podle zákona č.  62/1988 Sb. o geologických pracích povinen odeslat k vyjádření na krajský úřad každý projekt geologického průzkumu, jehož součástí je vrt hlubší než 30 m. 

Vrtané podzemní tepelné výměníky je možné provést buď jako stavební součást zařízení (tepelného čerpadla), nebo v rámci nějaké předem povolené rozsáhlejší stavby která bude využívat tepelné čerpadlo anebo jako průzkumné vrty.  Vrtané tepelné výměníky jsou v převážné většině případů delší než 30 m, anebo jejich celková délka přesahuje 100 m, takže podle báňských předpisů jsou činností prováděnou hornickým způsobem. Kromě dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou musí zpracovat autorizovaný inženýr, musí proto existovat i jejich prováděcí projekt.  Projekt má geologickou část, kterou musí vypracovat odpovědný řešitel a část technickou, kterou musí na základě geologické části vypracovat báňský projektant. Provádět takové vrty smí jedině firma, která má k této činnosti oprávnění od báňského úřadu.

K povolení zařízení (tepelného čerpadla), jehož součástí je stavba vrtaného podzemního tepelného výměníku, je nezbytné územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a následně stavební povolení. Vydává je ve správních řízeních stavební úřad. K žádostem o územní rozhodnutí a o stavební povolení  je třeba předložit žádosti na předepsaných formulářích a dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem.

Územní rozhodnutí je vydáváno  na základě výsledků územního řízení. Vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro její napojení na veřejnou infrastrukturu.  Účastníky územního  řízení jsou žadatel, obec, vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna není-li sám žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,  osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Závazná stanoviska která mohou dotčené orgány uplatňovat a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k opuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 

Stavební povolení je vydáváno  na základě výsledků stavebního řízení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Účastníkem stavebního  řízení je pouze stavebník, vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna není-li žadatelem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, osoba o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Při zjištění nepovoleného vrtu pro tepelné čerpadlo je Stavební úřad povinen zahájit řízení o odstranění nepovolené dílčí stavby která je součástí zařízení (tepelného čerpadla). Podle §129 zákona č. 183/2006 Sb. lze stavbu dodatečně povolit, pokud stavebník nebo vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, není na pozemku, kde to zvláštní předpis zakazuje a není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštními předpisy. 

 Jestliže stavebník nebo vlastník požádá o dodatečné povolení vodního díla a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví. 

 

 

 

 


Chcete se nás na něco zeptat ?

Odpověď na svou otázku možná najdete v našich dřívějších odpovědích   zde .

K zaslání upřesňujícího dotazu stačí klepnout na  info@studny.info  ! 

Pro návrat na původní menu klikni zde !